<<Flur_Ansicht03 A und B, 2011, Aluminium, ca. 155 x 35 x 35 cm
/ hall_image01 a and b, 2011, aluminium, approx. 155 x 35 x 35 cm

 

Ausstellungsansicht galerie januar, 2013
links: Kertész Utca aus der Serie der Prototypen, 2013, MDF, ca. 174 x 109 x 2 cm
rechts: Flur_Ansicht03 A und B, 2011, Aluminium, ca. 155 x 35 x 35 cm

 

 

Flur_Ansicht01 und 02, 2010, Aluminium, ca. 55 x 155 x 55 cm
/ hall_image01 and 02, 2010, aluminium, approx. 55 x 155 x 55 cm

 

© Denise Winter